ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้าง รพ.ขามทะเลสอ (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

14 มี.ค. 67