ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายโคกแฝก (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน 2 ช่วงฯ

26 มิ.ย. 67