ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายโคกแฝก (ต่อจากของเดิม) บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.ค. 67