ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชนิดแคปซีล บริเวณทิศใต้ของอาคารเอนกประสงค์เทศบาลฯ บริเวณอ่างหนองคู บ้านหนองคู หมู่ที่ 2

22 ม.ค. 62