ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอ้อมใหญ่ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

29 ม.ค. 62