ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบูรพา บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ

28 พ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :