ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางละเอียด บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

02 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :