ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างผิวจราจรถนนสายโคกแฝกโดยการปูแอสฟัลท์ติกทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจร บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

05 ก.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :