ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกศาลตาปู่ 1 บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

23 ส.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :