ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดี บ้านสีจาน หมู่ที่ 3 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด)

20 ธ.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :