ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยมณีวงศ์ 2 บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด)

03 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :