ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถใหญ่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด)

23 มี.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :