ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ บริเวณชั้นล่างของอาคาร บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลขามทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด)

14 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :