ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถใหญ่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 4 อำเภอขามทะเลสอ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯกำหนด)

25 พ.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :