ประกาศ!!!! ขอให้ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ตลาดสีจาน) ระหว่างวันที่ 7 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือ ให้เข้ารับการคัดกรองประเมินความเสี่ยง ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลขามทะเลสอ

18 ก.พ. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :