ประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 – 2564) ฉบับที่ 3

10 ก.ย. 61

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมจัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 – 2564) ฉบับที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561