!!!ประชาสัมพันธ์!!! ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เริ่มชำระ (เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2565) ผู้ที่ได้รับจดหมายแจ้งราคาประเมินแล้ว ให้นำหนังสือเข้ามาติดต่อชำระภาษี ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ห้องกองคลัง งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-397162 ต่อ 20

24 มี.ค. 65