ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 ขอให้พี่ น้อง ประชาชน มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในเดือน สิงหาคม 2563 และ ชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2563 ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง โทร.044-397162 ต่อ 20 ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

04 ก.พ. 63

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :