พิธีมอบใบเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

24 ก.ย. 61

นายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ ได้จัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ และมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561