พิธีไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2555

20 มิ.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ณ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

  เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  2555