มหกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

12 เม.ย. 55

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยการนำของนายมาโนช  มะลิขาว  นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ร่วมกับชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ได้จัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ครั้งที่  8  ประจำปี  2555  ระหว่างวันที่ 4 – 12  เมษายน  ณ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ  โดยมีวัตถุประสงค์ให้น้องๆ  เยาวชน  ประชาชน  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

และในวันที่  12  เมษายน  ยังได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติดด้วย