มาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

03 ส.ค. 63