รายงานผลดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

27 พ.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :