วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565

08 ส.ค. 65