วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566

27 ก.ค. 66