วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

21 มิ.ย. 65