ศึกษาดูงานการกำจัดขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16 ก.ค. 58

ศึกษาดูงานการกำจัดขยะชุมชนแบบครบวงจรแบบกระจายศูนย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี