ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ภายในศูนย์เด็กเล็กฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

27 มิ.ย. 65