อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

29 ส.ค. 58

อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา