าโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน พนักงานเทศบาล ได้จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 5 / 2567

03 พ.ค. 67