เทศบาลตำบลขามทะเลสอร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปี 2556

05 มิ.ย. 56

เทศบาลตำบลขามทะเลสอร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ อบจ. พบประชาชน ประจำปี 2556