เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ควบคุมแผงลอย พ.ศ.2562 พ.ศ.2566 และ เทศบัญญัติตำบลขามทะเลสอ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2566 ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลขามทะเลสอทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

25 ม.ค. 67