เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับ สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ศวก.อีสานล่าง ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564

07 เม.ย. 64