เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ร่วมกับโรงพยาบาลขามทะเลสอ ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ ATK ให้กับพนักงานเทศบาลฯ ทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการร่วมถึงพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน

04 ม.ค. 65