เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 – 2564) ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายนยน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

30 เม.ย. 62