เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยนายมาโนช มะลิขาว นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่ น้อง ชาวเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมจัดประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับที่ 1 และ ร่วมระชุมประชาคมขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ “แปลงบึงหนองคูสาธารณประโยชน์” เพื่อขอมติจากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมครั้งนี้ ในการขอใช้ – ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ “แปลงบึงสาธารณประโยชน์” (บางส่วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน และเพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ เมื่อวันันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

09 ธ.ค. 62