เทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับพี่ น้อง ชาวเขตเทศบาลฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ หรือองค์กรต่างๆในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดหนองขุ่น อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

05 เม.ย. 64