เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้รับเกียรติจากนางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ครั้งแรก หลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ได้การเลือกตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และกรรมการชุดต่างๆ โดยนายถนอม กอสูงเนิน ได้เป็นประธานสภาเทศบาล และ นายสมปอง อนุตรวิชา ได้เป็นรองประธานสภาเทศบาล จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

13 พ.ค. 64