เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังสำนักงาน บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 7

13 มิ.ย. 61