แจ้งกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยทุกท่านสามารถนำบัตร ATM ไปกดเงินสดได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

19 เม.ย. 62