แจ้งกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยทุกท่านสามารถนำบัตร ATM ไปกดเงินสดได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ในภาพอาจจะมี ข้อความ

22 พ.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :