แจ้งกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยทุกท่านสามารถนำบัตร ATM ไปกดเงินสดได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

18 ก.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :