แจ้งกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยทุกท่านสามารถนำบัตร ATM ไปกดเงินสดได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

25 ต.ค. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :