แจ้งกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยทุกท่านสามารถนำบัตร ATM ไปกดเงินสดได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

20 ก.พ. 62