แจ้งกำหนดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยทุกท่านสามารถนำบัตร ATM ไปกดเงินสดได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

15 พ.ย. 62

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :