แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะนำบุตร หลาน อายุตั้งแต่ 2 – 3 ปี บริบูรณ์ เข้ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือจนกว่าจะครบจำนวน ณ ศูนย์พฒนาเด็กเล็กฯ

11 ก.พ. 63

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :