!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!! งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ได้กำหนดการชำระภาษี ดังนี้ ภาษีป้ายยื่นแบบภายในเดือน มี.ค.2565 เริ่มชำระภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 1. ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมี.ค.65 คิดเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี 2. ไม่ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับการแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของภาษีต่อเดือน

11 มี.ค. 65