!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ประกาศเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เป็นกรณีเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2565 ถึง วันที่ 2 มิ.ย. 2565 และ กำหนดเปิดการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 6 มิิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

02 มิ.ย. 65