!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! ขณะนี้ ผู้รับเหมาได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเที่ยงธรรม หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม บริเวณถนนหลังสำนักงานเทศบาลฯ จึงทำให้ต้องปิดการสัญจรบริเวณก่อสร้างดังกล่าวบางส่วน ทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณซอยเที่ยงธรรม หมู่ที่ 7 บ้านพวงพยอม อาจจะไม่ได้รับความสะดวก ทางเทศบาลจึงขอกราบอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

05 ส.ค. 65