!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์!!! การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ขอหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อดำเนินการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงกำลังผลิตน้ำประปา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2565 จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

13 ธ.ค. 65